Changeset 2e7b113 in fedora-web


Ignore:
Timestamp:
10/11/10 11:59:12 (6 years ago)
Author:
Transifex User <transifex-app@…>
Branches:
master, atomic-checksum, budget, f15-alpha, f15-beta, f16-alpha, f16-beta, f17-alpha, f17-beta, f18-alpha, f18-beta, f19, f19-alpha, f19-beta, f20, f20-alpha, f20-beta, f21-alpha, f21-beta, f22, f22-alpha, f22-beta, f23, f23-alpha, f23-beta, f23-beta-automatic-stuff, flock2016, sopablackout, spins-redesign, two-week-atomic
Children:
aeca73b
Parents:
3af7ee2
git-author:
besnik <besnik@…> (10/11/10 11:59:12)
git-committer:
Transifex User <transifex-app@…> (10/11/10 11:59:12)
Message:

l10n: Updates to Albanian (sq) translation

Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • fedoraproject.org/po/sq.po

  r5f6b6b4 r2e7b113  
  99"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n" 
  1010"POT-Creation-Date: 2010-10-09 09:55+0200\n" 
  11 "PO-Revision-Date: 2010-10-11 12:28+0200\n" 
   11"PO-Revision-Date: 2010-10-11 14:59+0200\n" 
  1212"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n" 
  1313"Language-Team: sq <LL@li.org>\n" 
   
  115115#: data/content/about-fedora.html:28 
  116116msgid "Fedora is also <strong>partnership of free software community members</strong> from around the globe referred to as <strong>the Fedora Project</strong>. The Fedora Project builds open source software communities and produces a Linux distribution called \"Fedora.\" This began in late 2003, when Red Hat Linux was discontinued. The Fedora Project is sponsored by <strong><a href=\"http://redhat.com\">Red Hat</a></strong>, which invests in our infrastructure and resources to encourage collaboration and incubate innovative new technologies. Some of these technologies may later be integrated into <a href=\"http://redhat.com/http://www.redhat.com/products/\">Red Hat products</a>. They are developed in Fedora and produced under a free and open source license from inception, so other free software communities and projects are free to study, adopt, and modify them." 
  117 msgstr "" 
   117msgstr "Fedora është gjithashtu një <strong>aleancë anëtarësh bashkësish software-i të lirë</strong> nga anembanë botës, quajtur ndryshe <strong>Projekti Fedora</strong>. Projekti Fedora krijon bashkësi software-i me burim të hapur dhe prodhon një shpërndarje Linux të quajtur \"Fedora.\" Kjo punë filloi më 2003, kur u ndërpre when Red Hat Linux-i. Projekti Fedora sponsorizohet nga <strong><a href=\"http://redhat.com\">Red Hat-i</a></strong>, i cili investon për infrastrukturën dhe burimet tona, për nxitjen e bashkëpunimit në projekt dhe shërben si inkubator teknologjish të reja risore. Disa prej këtyre teknologjive më vonë mundet edhe të bëhen pjesë e <a href=\"http://redhat.com/http://www.redhat.com/products/\">produkteve Red Hat</a>. Ato zhvillohen si pjesë e Fedora-s dhe hidhen në prodhim sipas një lejeje të lirë dhe me burim të hapur që nga konceptimi, në mënyrë që bashkësi dhe projekte të tjera të software-it të lirë të mund t'i studiojnë, birësojnë, dhe ndryshojnë ato." 
  118118 
  119119#: data/content/about-fedora.html:30 
   
  344344#: data/content/contact.html:42 
  345345msgid "<strong>NOTE: <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a> is NOT to be used for support requests. If you need End User support please visit the <a href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">Communicate page on the Wiki</a>. All emails to <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a> are publicly archived.</strong>" 
  346 msgstr "" 
   346msgstr "<strong>SHËNIM: <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a> NUK është që ta përdorni për kërkesa asistence. Nëse keni nevojë për asistencë Përdoruesish të Thjeshtë, ju lutem, vizitoni <a href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">faqen Komunikoni, te Wiki</a>. Krejt email-et për <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a> arkivohen publikisht.</strong>" 
  347347 
  348348#: data/content/contact.html:44 
   
  440440#: data/content/download-splash.html:32 
  441441msgid "An Iso file is an image of a disk. You'll need to burn it to a blank CD or DVD in order to use it." 
  442 msgstr "" 
   442msgstr "Një kartelë ISO është një pamje e një disku. Do t'ju duhet ta shkruani në një CD ose DVD të zbrazët, që të mund ta përdorni." 
  443443 
  444444#: data/content/download-splash.html:38 
   
  719719#: data/content/get-fedora-options.html:40 
  720720msgid "There are multiple desktops available for use with Fedora. Each has a slightly different look and feel and offers varying levels of customization. Desktops affect how windows, icons, menus, and various basic desktop interfaces look and feel. You may want to try a few different ones and figure out which one is best for you!" 
  721 msgstr "" 
   721msgstr "Ka një shumëllojshmëri desktopësh për përdorim me Fedora-n. Secili prej tyre ka një pamje paksa të ndryshme dhe po ashtu janë edhe ndjesitë që jep, dhe secili lejon shkallë të ndryshme personalizimi. Desktopi ndikon në atë se si duken dhe punojnë dritaret, ikonat, menutë, dhe ndërfaqet e ndryshme bazë për një desktop. Mund të dëshironi të provoni një dorë prej tyre që të gjeni atë që është më i mirë për ju!" 
  722722 
  723723#: data/content/get-fedora-options.html:45 
   
  855855#: data/content/get-fedora-options.html:179 
  856856msgid "Fedora Live Media images may be used via bootable CD, DVD, or USB drives, and also may be used to install Fedora to hard disk. They are a great way to give Fedora a try, low-risk." 
  857 msgstr "" 
   857msgstr "Pamjet Fedora Live Media mund të përdoren në pajisje CD, DVD, ose USB, të afta për të bërë nisjen, dhe mund të përdoren për të instaluar Fedora-n në hard disk. Përbëjnë gjithashtu një mënyrë shumë të mirë për të provuar Fedora-n, pa shumë rreziqe." 
  858858 
  859859#: data/content/get-fedora-options.html:180 
   
  863863#: data/content/get-fedora-options.html:181 
  864864msgid "A directory of alternate Fedora images called Spins may be found at:" 
  865 msgstr "" 
   865msgstr "Mund të gjeni një listë pamjesh Fedora alternative, të quajtura Degëzime, te:" 
  866866 
  867867#: data/content/get-fedora-options.html:183 
   
  875875#: data/content/get-fedora-options.html:187 
  876876msgid "The DVD edition of Fedora is not Live Media, but it is bootable.  When you boot from this media, you will be running the installation program.  The DVD requires less memory (RAM) on your computer and contains more software.  This media may be useful if the machine on which you install Fedora is not connected to the Internet." 
  877 msgstr "" 
   877msgstr "Versioni DVD i Fedora-s nuk është Live Media, por është i nisshëm.  Kur e nisni kompjuterin me këtë media, do të xhironi programin e instalimit.  DVD-ja lyp më pak kujtesë (RAM) në kompjuterin tuaj dhe përmban më tepër programe.  Kjo media mund të jetë e dobishme nëse makina në të cilën instaloni Fedora-n nuk është e lidhur në Internet." 
  878878 
  879879#: data/content/get-fedora-options.html:188 
   
  919919#: data/content/get-fedora-options.html:205 
  920920msgid "Select vendors worldwide carry copies of Fedora media at a reasonable price. If a vendor exists in your area and you'd rather not wait for shipping, this may be a good option for you." 
  921 msgstr "" 
   921msgstr "Tregtuesa të përzgjedhur, anembanë botës, kanë kopje të mediave Fedora karshi një çmimi të arsyeshëm. Nëse ka një tregtues në zonën tuaj dhe nuk ju pëlqen të prisni për dërgimin, kjo mund të jetë një mundësi i mirë për ju." 
  922922 
  923923#: data/content/get-fedora-options.html:206 
   
  931931#: data/content/get-fedora-options.html:209 
  932932msgid "Numerous vendors worldwide offer Fedora media for online purchase. Select the vendor closest to you to keep your shipping costs lower." 
  933 msgstr "" 
   933msgstr "Shumë tregues anembanë botës ofrojnë media Fedora për blerej online. Përzgjidhni tregtuesin më afër jush, që të shpenzoni sa më pak për dërgimin." 
  934934 
  935935#: data/content/get-fedora-options.html:210 
   
  956956#: data/content/get-fedora-options.html:218 
  957957msgid "Fedora spins are alternate versions of Fedora, tailored for various types of users via hand-picked application sets and other customizations." 
  958 msgstr "" 
   958msgstr "Degëzimet Fedora janë versione alternative të Fedora-s, të përshtatura për lloje të ndryshëm përdoruesish, me grupe zbatimesh të zgjedhura posaçërisht dhe përshtatje të tjera." 
  959959 
  960960#: data/content/get-fedora-options.html:218 
   
  10921092#: data/content/get-fedora.html:32 
  10931093msgid "This is the latest version of the Fedora Linux operating system's Desktop Edition. It's everything you need to try out Fedora — you don't have to erase anything on your current system to try it out, and it won't put your files at risk. Take Fedora for a test drive, and if you like it, you can install Fedora directly to your hard drive straight from the Live Media desktop if you like." 
  1094 msgstr "" 
   1094msgstr "Ky është versioni më i fundit i sistemit operativ Fedora Linux, Edicioni Desktop. Me të, keni gjithçka ju duhet për të provuar Fedora-n — nuk lypset të fshini gjë në sistemin tuaj të tanishëm që të bëni këtë provë, dhe kartelat tuaja nuk rrezikohen. Bëni një provë me Fedora-n, dhe nëse ju pëlqen, mund ta isntaloni Fedora-n drejt e te hard disku juaj, drejt e nga desktopi Live Media, në ju pëlqeftë." 
  10951095 
  10961096#: data/content/get-fedora.html:34 
   
  11091109#: data/content/get-fedora.html:41 
  11101110msgid "Live Media can't be used to upgrade Fedora installations. Instead, you can upgrade Fedora right from your desktop. Do this by using Preupgrade - it  will  install the packages you need and upgrade your version of Fedora." 
  1111 msgstr "" 
   1111msgstr "Live Media nuk mund të përdoret për të përmirësuar një instalim të Fedora-s. Për këtë, mund ta përmirësoni Fedora-n drejt e nga desktopi juaj. Kjo bëhet duke përdorur Parapërmirësimin - do të instalohen paketat që janë të domosdoshme dhe do të përmirësohet versioni juaj i Fedora-s." 
  11121112 
  11131113#: data/content/get-fedora.html:42 
   
  12641264#: data/content/get-help.html:57 
  12651265msgid "Search the Fedora Forums for help, or register and ask a question yourself." 
  1266 msgstr "" 
   1266msgstr "Kërkoni ndihmë në Forumet e Fedora-s, ose regjistrohuni dhe bëjeni vetë pyetjen." 
  12671267 
  12681268#: data/content/get-help.html:60 
   
  12721272#: data/content/get-help.html:62 
  12731273msgid "Get instant support on the Fedora IRC channel. Channels exist for multiple languages." 
  1274 msgstr "" 
   1274msgstr "Merrni ndihmë të atypëratyshme nga kanali IRC Fedora. Ka kanale në gjuhë të ndryshme." 
  12751275 
  12761276#: data/content/get-help.html:65 
   
  12801280#: data/content/get-help.html:67 
  12811281msgid "Ask your own question on one of the many multi-lingual Fedora email-based mailing lists available." 
  1282 msgstr "" 
   1282msgstr "Bëni një pyetje te një nga listat e shumta me bazë email, shumëgjuhëshe, të postimeve mbi Fedora-n." 
  12831283 
  12841284#: data/content/get-prerelease.html:7 
  12851285msgid "Get the next Fedora - Fedora Project" 
  1286 msgstr "" 
   1286msgstr "Merrni Fedora-n pasuese - Projekti Fedora" 
  12871287 
  12881288#: data/content/get-prerelease.html:12 
   
  12931293#, python-format 
  12941294msgid "This is pre-release software. The Fedora Project makes no guarantees as to its suitability or usefulness. All issues should be reported via the <a href=\"https://bugzilla.redhat.com/\">Red Hat Bugzilla</a>.  Read the <a href=\"%(relnotes_url)s\">Release Notes</a> for more information." 
  1295 msgstr "" 
   1295msgstr "Ky është software paraqarkullim. Projekti Fedora nuk jep garanci lidhur me dobinë e tij apo lidhur me faktin në i përshtatet një rasti të dhënë a jo. Krejt problemet do të duheshin njoftuar përmes <a href=\"https://bugzilla.redhat.com/\">Red Hat Bugzilla</a>.  Për më tepër të dhëna, lexoni <a href=\"%(relnotes_url)s\">Shënimet e Versionit</a>." 
  12961296 
  12971297#: data/content/get-prerelease.html:18 
  12981298msgid "BitTorrent is a protocol allowing you to download files quickly by allowing people downloading the file to upload (distribute) parts of it at the same time." 
  1299 msgstr "" 
   1299msgstr "BitTorrent-i është një protokoll që ju lejon të shkarkoni me shpejtësi kartela, përmes teknikës së ngarkimit (shpërndarjes), në të njëjtën kohë, të pjesëve nga ata që gjithashtu po shkarkojnë." 
  13001300 
  13011301#: data/content/get-prerelease.html:36 
  13021302msgid "Jigsaw Download, or short jigdo, is a tool designed to ease the distribution of very large files over the internet." 
  1303 msgstr "" 
   1303msgstr "Jigsaw Download, ose shkurt jigdo, është një mjet i hartuar që të lehtësojë shpërndarjen përmes internetit të kartelave shumë të mëdhaja." 
  13041304 
  13051305#: data/content/get-prerelease.html:44 
  13061306msgid "gPXE is an open source (GPL) network bootloader." 
  1307 msgstr "" 
   1307msgstr "gPXE është një nisjengarkues rrjeti, me burim të hapur (GPL)." 
  13081308 
  13091309#: data/content/get-prerelease.html:57 
   
  13371337#: data/content/index.html:32 
  13381338msgid "Printing made easy." 
  1339 msgstr "" 
   1339msgstr "Shtypja, e bërë lehtësi." 
  13401340 
  13411341#: data/content/index.html:33 
  13421342msgid "Have you ever tried to use a new printer and been frustrated by error messages and having to hunt for the correct driver to intall? With the easy printing feature in Fedora 14, plug your printer in and Fedora automatically finds and installs the correct driver." 
  1343 msgstr "" 
   1343msgstr "Keni provuar ndonjëherë të përdorni një shtypës të ri dhe t'ua kenë plasur buzën mesazhet e gabimeve dhe kërkimi i përudhësit të duhur për instalimin? Me mekanizmin e shtypjes së lehtë, pjesë e Fedora 14, lidheni shtypësin tuaj me kompjuterin dhe Fedora gjen dhe instalon vetvetiu përudhësin e duhur." 
  13441344 
  13451345#: data/content/index.html:34 
   
  13501350#: data/content/index.html:40 
  13511351msgid "A full suite of design tools" 
  1352 msgstr "" 
   1352msgstr "Një suitë e plotë për dizajn" 
  13531353 
  13541354#: data/content/index.html:41 
  13551355msgid "The Fedora Design Suite was constructed for designers, by designers. It features the tools the Fedora Design Team uses on a daily basis to create the wallpapers, icons, and interfaces you see in Fedora. The spin includes everything from document layouts, to vector and bitmap graphics, to 3D modeling." 
  1356 msgstr "" 
   1356msgstr "Suita Fedora për Dizajn është ndërtuar nga dizajner, për dizajnera. Përmban mjetet që Ekipi i Hartimit të Fedora-s përdor përditë për të krijuar sfondet, ikonat dhe ndërfaqet që shihni në Fedora. Degëzimi përmban gjithçka, nga skema dokumentesh në grafikë vektoriale apo e llojit bitmap graphics, deri në modelim 3D." 
  13571357 
  13581358#: data/content/index.html:48 
   
  13621362#: data/content/index.html:49 
  13631363msgid "Fedora is a Linux-based operating system that showcases the latest in free software. Fedora is always free for anyone to use, modify, and distribute. It is built by people across the globe who work together as a community: the Fedora Project." 
  1364 msgstr "" 
   1364msgstr "Fedora është një sistem operativ i bazuar në Linux, e që paraqet fjalën e fundit në software-in e lirë. Fedora është përherë e lirë ta përdorë kushdo, ta ndryshojë dhe ta shpërndajë. Është ndërtuar nga persona prej anembanë globit që punojnë tok si një bashkësi: Projekti Fedora." 
  13651365 
  13661366#: data/content/index.html:50 
   
  16581658#: data/content/join-fedora.html:112 
  16591659msgid "Content Writer" 
  1660 msgstr "" 
   1660msgstr "Hartues Lënde" 
  16611661 
  16621662#: data/content/join-fedora.html:113 
   
  16661666#: data/content/join-fedora.html:118 
  16671667msgid "Designer" 
  1668 msgstr "" 
   1668msgstr "Dizajner" 
  16691669 
  16701670#: data/content/join-fedora.html:119 
   
  16981698#: data/content/join-fedora.html:142 
  16991699msgid "Web Developer or Administrator" 
  1700 msgstr "" 
   1700msgstr "Zhvillues ose Administrator Web" 
  17011701 
  17021702#: data/content/join-fedora.html:143 
   
  21092109#: data/content/features/index.html:59 
  21102110msgid "With thousands of apps across 10,000+ packages, Fedora's got an app for you." 
  2111 msgstr "" 
   2111msgstr "Me mijërat e zbatimeve nëpër më shumë se 10 000 paketa, Fedora e ka një zbatim edhe për ju." 
  21122112 
  21132113#: data/content/features/index.html:60 
   
  21332133#: data/content/features/index.html:71 
  21342134msgid "Built by a global community of contributors, there's a local website for you." 
  2135 msgstr "" 
   2135msgstr "Ndërtuar nga një bashkësi mbarëbotërore pjesëmarrësish, ka një site web vendor edhe për ju." 
  21362136 
  21372137#: data/content/features/index.html:72 
   
  21452145#: data/content/features/index.html:77 
  21462146msgid "Fedora is the foundation for Red Hat Enterprise Linux, a powerful enterprise OS." 
  2147 msgstr "" 
   2147msgstr "Fedora është baza e Red Hat Enterprise Linux-it, një OS i fuqishëm për nivel ndërrmarrjesh." 
  21482148 
  21492149#: data/content/features/index.html:82 
   
  21532153#: data/content/features/index.html:83 
  21542154msgid "Fedora is free to share! Pass it along to your friends and family, no worry!" 
  2155 msgstr "" 
   2155msgstr "Fedora mund të shkëmbehet lirisht! Jepuani miqve dhe familjes tuaj, pa problem!" 
  21562156 
  21572157#: data/content/features/index.html:84 
   
  27712771#: data/templates/head.html:20 
  27722772msgid "Freedom. Friends. Features. First." 
  2773 msgstr "" 
   2773msgstr "Liri. Miq. Veçori. E para." 
  27742774 
  27752775#: data/templates/head.html:33 
   
  28202820#: data/templates/sidebar.html:25 
  28212821msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">Communicate</a>" 
  2822 msgstr "" 
   2822msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">Komunikoni</a>" 
  28232823 
  28242824#: data/templates/sidebar.html:25 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.